ERASMUS

Other Programs

 

Leonardo da Vinci

Obiectivele generale ale programului sectorial Leonardo da Vinci sunt:

 • dezvoltarea tehnicilor de predare/învăţare pentru toate persoanele implicate în educaţie şi formare profesională (exclus nivelul terţiar),
 • dezvoltarea instituţiilor, organizaţiilor care furnizează/facilitează accesul la educaţie şi formare profesională,
 • încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională,
 • implementarea conceptelor Declaraţiei de la Copenhaga cu ajutorul inovării, testării şi experimentării.

 

Obiectivele specifice ale programului Leonardo da Vinci sunt:

(a) susţinerea participanţilor la formarea profesională sau la alte activităţi de formare, în vederea achiziţiei de cunoştinţe, abilităţi şi calificări pentru facilitarea dezvoltării personale, creşterea şanselor de angajare şi participare pe piaţa muncii europene;
(b) susţinerea ameliorărilor aduse calităţii şi inovării în sistemele, instituţiile şi practicile de formare profesională;
(c) susţinerea creşterii atractivităţii formării profesionale şi mobilităţii faţă de angajatori şi persoane fizice şi facilitării mobilităţii persoanelor aflate pe piaţa muncii.

Obiectivele operaţionale ale programului Leonardo da Vinci sunt:

(a) creşterea calităţii şi a volumului mobilităţii în Europa a persoanelor implicate în educaţie şi formare profesională iniţială şi în formare continuă, în vederea creşterii numărului plasamentelor în întreprinderi la cel puţin 80 000 pe an, până la sfarşitul Programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”;
(b) creşterea calităţii şi a volumului cooperării între instituţii sau organizaţii furnizoare de educaţie şi formare, întreprinderi, parteneri sociali şi alte organisme relevante din Europa;
(c) facilitarea dezvoltării de practici inovative în domeniul educaţiei şi formării profesionale, exclusiv nivelul terţiar, şi transferul acestora, inclusiv dintr-o ţară participantă către altele;
(d) creşterea transparenţei şi recunoaşterii calificărilor şi competenţelor, inclusiv cele dobândite prin învăţare non-formală şi informală;
(e) încurajarea învăţării limbilor străine moderne;
(f) susţinerea dezvoltării de conţinut, servicii, pedagogii şi practici de învăţare pe tot parcursul vieţii cu support TIC.

Cine poate candida?

Candidatura/aplicaţia de participare la proiectele Leonardo da Vinci o poate prezenta un COORDONATOR care este o instituţie/un organism cu personalitate juridică. În orice proiect Leonardo da Vinci, COORDONATORUL are un anumit număr de PARTENERI, care trebuie, de asemenea, să fie instituţii/organisme cu personalitate juridică. În conformitate cu Decizia Consiliului 1720/2006 privind Programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, accesul în acest program este deschis instituţiilor şi organismelor publice/private şi anume:

 • instituţii sau organizaţii furnizoare de învăţare în domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci ;
 • asociaţii sau reprezentanţii celor implicaţi în educaţie şi formare profesională, inclusiv asociaţiile elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
 • întreprinderi, parteneri sociali sau alţi reprezentanţi ai pieţii muncii, inclusiv camerele de comerţ şi organizaţiile de comerţ;
 • organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere şi informare privind orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • organisme responsabile de sistemele şi politicile referitoare la orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii şi la educaţia şi formarea profesională la nivel local, regional şi naţional;
 • centre de cercetare şi organisme ce privesc aspecte ale învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • institutii de învăţământ superior;
 • organizaţii non-profit, voluntariate, ONG-uri;
 • organizaţii coordonatoare în numele unui consorţiu.

 

Persoanele fizice (tineri, adulţi sau staff) pot participa la un proiect de mobilitate numai dacă au fost selecţionate de o organizaţie de trimitere cu personalitate juridică care face parte dintre organizaţiile partenere din cadrul unui proiect. Vârsta eligibilă a beneficiarilor de mobilitate este între 15 şi 65 de ani.

Nota: Informaţiile prezentate mai sus au fost preluate de pe pagina de web: www.anpcdefp.ro. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi pagina de web a A.N.P.C.D.E.F.P. : www.anpcdefp.ro

 

Grundtvig

Programul GRUNDTVIG îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent de vârstă, doresc sa dobândească noi competenţe prin forme de educaţie a adulţilor. GRUNDTVIG vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora.

Obiective specifice

Programul Grundtvig intenţionează:

 • să răspundă provocărilor educaţionale impuse de îmbătrânirea populaţiei/creşterea speranţei medii de viaţă în Europa;
 • să sprijine oferta şi să răspundă cererii de alternative educaţionale pentru adulţi, cu scopul de a ameliora cunoştinţele şi competenţele acestora;

 

Obiective operaţionale

Prin acţiuni şi tipuri de activităţi specifice, programul Grundtvig îşi propune: să crească accesibilitatea, calitatea şi volumul mobilităţilor în Europa, pentru persoanele implicate în educaţia adulţilor; până în anul 2013 se preconizează acordarea de sprijin financiar pentru cel puţin 7000 de persoane;

 • să amelioreze calitatea şi să crească volumul cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor în Europa;
 • să asiste persoanele care provin din categorii şi contexte sociale vulnerabile şi/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstnice şi pe cei care au ieşit din sistemul formal de educaţie fără calificări de bază, pentru a le oferi oportunităţi alternative de educaţie;
 • să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educaţia adulţilor precum şi transferul acestora de la o ţară participantă la alta;
 • să sprijine dezvoltarea de conţinuturi informaţionale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor şi metodelor pedagogice inovative pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • să multiplice abordările pedagogice şi să îmbunătăţească managementul organizaţiilor pentru educaţia adulţilor.

 

Cine poate candida?

 • adulţi care învaţă/cursanţi adulţi;
 • profesori, formatori sau alte categorii de personal din instituţii şi organizaţii de educaţie a adulţilor;
 • persoane sau instituţii responsabile cu iniţierea şi monitorizarea politicilor şi sistemelor educaţionale pentru adulţi, de la nivel local, regional şi naţional;
 • asociaţii şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor, inclusiv asociaţii ale profesorilor sau asociaţii din domeniul educaţiei;
 • instituţii şi organizaţii care oferă diferite tipuri de pregătire în educaţia adulţilor;
 • instituţii implicate în formarea iniţială şi continuă a personalului din domeniul educaţiei adulţilor;
 • organizaţii care furnizează servicii de orientare, consiliere şi informare în domeniul educaţiei adulţilor;
 • centre de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor;
 • firme, întreprinderi şi IMM-uri;
 • organizaţii non-profit, asociaţii şi fundaţii care lucrează în regim de voluntariat, organizaţii non-guvernamentale;
 • instituţii din învăţământul superior.

 

Note: Informaţiile prezentate mai sus au fost preluate de pe pagina de web: www.anpcdefp.ro. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi pagina de web a A.N.P.C.D.E.F.P.: www.anpcdefp.ro

 

Comenius

Comenius este prima componentă a Programului de „Învăţare pe tot parcursul vieţii”. Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe, la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care î şi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.

Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmăreşte o ţintă foarte ambiţioasă, şi anume să implice în activităţi educaţionale de cooperare cel puţin trei milioane de elevi până în anul 2013.
De asemenea, Comenius urmăreşte:

 • Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor;
 • Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

 

Pentru informaţii suplimentare despre Programul Sectorial Comenius, vă rugăm să consultaţi:

Decizia 1720/2006/EC a Parlamentului şi Consiliului European privind stabilirea unui program de acţiune pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;

 

Comenius acordă finanţare pentru a realiza următoarele tipuri de acţiuni:

 • Parteneriate şcolare: în noul Program de învăţare pe tot parcursul vieţiii, Parteneriatele şcolare sunt continuatoarele Parteneriatelor şcolare Comenius 1 din Programul Socrates II. Aceste parteneriate au ca scop consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin promovarea activităţilor de cooperare între şcoli.
 • Proiecte Comenius Regio: Sunt proiecte de parteneriat cu scopul de a dezvolta cooperarea inter-regională între instituţii responsabile cu diferite aspecte ale educaţiei.
 • Mobilităţi individuale
 • Mobilităţi ale elevilor
 • Asistenţi Comenius
 • Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară
 • Participare la seminarii şi conferinţe: Seminariile şi conferinţele ce pot constitui activitate de formare sunt cele organizate de Reţelele Comenius, de către Agenţiile Naţionale sau de către Asociaţii Active în domeniul educaţiei şcolare. De asemenea, pot fi rezultate ale Proiectelor de Cooperare Multilaterală Comenius.

Note: Informaţiile prezentate mai sus au fost preluate de pe pagina de web: www.anpcdefp.ro. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi pagina de web a A.N.P.C.D.E.F.P. : www.anpcdefp.ro

 

Intensive Programs

 

Obiectivele şi descrierea acţiunii: Un IP este un program de studiu de scurtă durată care reuneşte studenţi şi cadre didactice din diferite ţări participante pentru a:

 • încuraja predarea eficientă şi multinaţională pe teme de specialitate care altminteri nu pot fi studiate, sau numai într-un număr restrâns de universităţi;
 • permite studenţilor şi profesorilor să lucreze împreună în grupuri multinaţionale pentru a beneficia de condiţii de învăţare şi predare speciale care nu sunt disponibile într-o singură instituţie şi pentru a câştiga perspective noi în legătură cu temele studiate;
 • permite cadrelor didactice să schimbe între ei opinii în legătură cu conţinutul didactic şi noile abordări curiculare şi de a testa metode de predare într-o clasă internaţională.

 

Un IP poate consta dintr-o singură activitate sau se poate repeta într-un anumit număr de ani. IP-urile necesită coordonare academică transnaţională între instituţii din cel putin trei ţări participante. Numai instituţia coordonatoare a parteneriatului trebuie să trimită propunerea pentru IP.
Un IP nu trebuie să conţină activităţi de cercetare sau conferinţe.

Trebuie să se ţină seama de următoarele caracteristici:

 • proporţia profesori şi studenţi trebuie să fie astfel încât să asigure participarea activă la clasă şi să promoveze un element al dezvoltării curiculei în implementarea IP-ului.
 • IP-ul trebuie să fie integrat în programa de studiu a studenţilor participanţi. IP-urile pentru care studenţii primesc recunoaştere deplină sunt în mod particular încurajate;
 • se va da prioritate celor care implică universităţi din mai mult de trei ţări participante pentru a intensifica impactul european al IP-urilor;
 • se va da prioritate IP-urilor axate pe domenii care nu se pretează cu uşurinţă unor perioade extinse de studiu în străinătate;
 • se va acorda o atenţie specială IP-urilor care contribuie la diseminarea cunoştinţelor în domenii noi şi domenii care evoluează rapid.

 

Cine poate beneficia:

 • studenti;
 • personal didactic din universităţi.

 

Nota: Informaţiile prezentate mai sus au fost preluate de pe pagina de web: www.anpcdefp.ro. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi pagina de web a A.N.P.C.D.E.F.P. : www.anpcdefp.ro