Centrul de Cooperări Internaționale

Master degree

Recunoaștere studii efectuate în străinătate pentru acces la studii de master – cetățeni români 

Cetățenii români care au terminat studiile de licență în străinătate vor solicita recunoașterea diplomei obținute în străinătate și echivalarea notelor/mediei de licență în funcție de criteriile de admitere.

Recunoaștere studii efectuate în străinătate  

Recunoașterea studiilor efectuate în străinătate se poate solicita

 • direct prin Ministerul Educației – CNRED pe linkul de mai jos:

Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români | CNRED (edu.ro)

sau

 • prin intermediul universității.

Aplicațiile pot fi trimise prin:

 • email la adresa anna.fejer@ubbcluj.ro dacă documentele de studii sunt redactate în limbile română, engleză, franceză, italiană sau spaniolă
 • prin poștă la adresa Universității Babeş-Bolyai, Centrul de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, 400083 Cluj-Napoca, România, dacă documentele de studii sunt redactate în alte limbi decât cele menționate mai sus, deoarece se cer traducerile legalizate în original

Lista documentelor necesare pentru recunoaşterea studiilor este disponibilă pe pagina de internet a Ministerului Educației:

Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români | CNRED (edu.ro)

 1. Cerere
 2. Diploma de licență
 3. copie simplă pentru documentele redactate în limbile română, engleză, franceză, italiană sau spaniolă
 4. copie simplă şi traducere legalizată de către notar public în limba română pentru documentele redactate în alte limbi;
 5. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar
 6. copie simplă pentru documentele redactate în limbile română, engleză, franceză, italiană sau spaniolă
 7. copie simplă şi traducere legalizată de către notar public în limba română pentru documentele redactate în alte limbi;
 8. Act de identitate – copie simplă
 9. Dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

Diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova – copie şi traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii în limbile română, engleză, franceză, spaniolă şi italiană.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii.

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor preuniversitare, în vederea acceptării la studii universitare în România, vor fi transmise universităţilor prin poștă.

Atenţie!

 1. Ministerul Educației (CNRED) poate solicita documente suplimentare dacă va considera necesar.
 2. Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data transmiterii dosarului complet.
  Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.
 3. Aplicaţiile nu se procesează dacă dosarul este incomplet sau dacă cererea nu este completată la toate rubricile.

Echivalare note

După recunoașterea studiilor efectuate în străinătate candidații vor solicita echivalarea rezultatelor de licență și/sau a notelor de care este nevoie pentru înscriere la admitere (în funcție de criteriile de admitere ale facultății).

Echivalarea notelor/rezultatelor finale se poate solicita prin comisia de admitere / secretariatul facultății unde candidatul dorește să se înscrie, după primirea documentului de recunoaștere studii sau după depunerea dosarului complet pentru recunoaștere studii.

Pentru anul pregătitor de limba română nu este necesară echivalarea notelor.

După recunoașterea diplomei de către Ministerul Educației și echivalarea mediilor/notelor (dacă este necesară) candidatul va urma acelaşi calendar şi procedură de admitere impuse cetăţenilor români (incluzând înscrierea la facultate şi susţinerea eventualelor examene de admitere).

Înscriere online pe platforma de admitere

După obținerea atestatului/adeverinței de recunoaștere studii și documentul privind echivalarea mediei de licență, candidații se vor înscrie online pe platforma de admitere.

Atestatul/Adeverința de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate și adeverința privind media/notele echivalate vor fi încărcate de către candidat împreună cu diploma obținută în străinătate pe platforma de admitere.

Toate documentele (traducerile legalizate şi copiile simple) trimise în vederea recunoaşterii vor rămâne la arhiva Ministerului Educației (CNRED). Pentru admiterea la universitate, candidaţii vor pregăti un alt set de documente, conform procedurii de admitere al facultății unde aplică candidatul.

Mai multe informații despre admitere găsiți pe pagina de internet a facultății sau pe linkul: https://admitere.ubbcluj.ro

Persoană de contactAnna Fejér, anna.fejer@ubbcluj.ro

Skip to content