Centrul de Cooperări Internaționale

Makovecz Scholarship Program for Students Incoming

Please read the information available in:

ENGLISH

Under the Makovecz Scholarship Program offered by the Tempus Foundation (Hungary) through Babeș-Bolyai University, students enrolled in undergraduate, master’s or doctoral programs can benefit from long- or short-term study mobility.

The Makovecz program aims to support Hungarian-language higher education abroad. In order to increase student mobility, the Government of Hungary provides special support to Hungarian students from abroad in designated higher education institutions, where courses are taught in Hungarian.

Hungarian students from abroad, as well as students from Hungary or other regions in the Carpathian Basin where there is academic education with teaching in Hungarian, thus have the opportunity to participate in a 1-5 month mobility in the partner institutions.

The partner universities with which UBB has bilateral Makovecz agreements are: 

 • Budapest Business School, 
 • Eötvös Lóránd University, 
 • Szeged University, 
 • Pécs University, 
 • Pécs Episcopal Theological College, 
 • Metropolitan University, 
 • Corvinus University Budapest, 
 • University of Debrecen, 
 • Pázmány Péter Catholic University, 
 • Károli Gáspár Reformed University, 
 • Semmelweis University of Medicine, 
 • Selye János University (Slovakia), 
 • Novi Sad University (Serbia), 
 • Hungarian Transcarpathian College Rákoczi Ferenc II (Ukraine), 
 • Public Service University.

The payment of scholarships and administrative tasks are borne by Babeș-Bolyai University. Babeș-Bolyai University concludes a contract with each scholarship holder and performs various administrative tasks in support of the scholarship holder. The scholarship covers living expenses, dormitory taxes, one-way travel expenses and travel insurance.

Babeș-Bolyai University independently organizes a scholarship competition each semester to win scholarships.

Conditions for participation

Candidate students undertake that in the case of a scholarship, they will obtain a minimum of 20 credits from mobility.

All Babeș-Bolyai University students can apply for the scholarship, who are enrolled in a bachelor’s, master’s or doctoral degree program. Candidate students must have at least one semester completed at the beginning of the mobility, and the weighted average of the last completed semester (in the case of master’s students in first year, the final grade of the entrance exam) may not be less than 7.50.

Students who do not benefit from the Makovecz Scholarship

 • if in the respective academic year they have already benefited from another scholarship offered by the programs of the Ministry of Innovation and Technology (Hungary), of the “Balassi” Institute, and / or have benefited from other international bilateral scholarships, offered by the Hungarian Government, or public foundations.

Procedure and deadline for submitting the application

 • 1. Online registration on the site: http://makovecz.granturi.ubbcluj.ro
 • 2. The deadline for submitting applications varies from year to year.

Before leaving for mobility, the fellow student has the following obligations:

 • To open a Euro account at Banca Transilvania
 • To request the Rector’s Order
 • Sign a statement of avoidance of double funding
 • To present the certificate certifying the student status
 • Present the copy of the identity document
 • To sign the financial contract
 • To sign the study agreement in mobility (Learning Agreement)

Evaluation criteria

The following are considered:

 • Study results (weighted average of the last semester completed). In the case of doctoral students, the results of the studies will not be marked.
 • Scientific activity (ETDK – Transylvanian Student Scientific Conference, conferences, professional competition, publications, scientific projects). Activities during high school and high school will not be scored.
 • Participation in scientific research projects.

HUNGARIAN

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében) részképzős tanulmányutakat a magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzéseire.

A Makovecz-program a külföldi magyar nyelvű felsőoktatás támogatását célozza. A hallgatói mobilitás növelése érdekében Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a határon túli magyar hallgatókat a kijelölt felsőoktatási intézményekben, ahol magyar nyelven folyik a képzés.

A határon túli magyar hallgatók, valamint a magyarországi vagy a Kárpát-medence más régióiból, ahol tudományos oktatás folyik magyar nyelvű oktatással, lehetőségük van 1-5 hónapos mobilitáson részt venni a partnerintézményekben.

A partneregyetemek, amelyekkel a BBTE kétoldalú Makovecz-megállapodást kötött az alábbiak: Budapest Business School, ELTE, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Metropolitan Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Semmelweis Egyetem, Selye János Egyetem (Szlovákia), Újvidéki Egyetem (Szerbia), Kárpátaljai Magyar Főiskola II. Rákóczi Ferenc (Ukrajna), Közszolgálati Egyetem.

Az ösztöndíjak kifizetése és az adminisztrációs feladatok a Babeș-Bolyai Tudományegyetemet terhelik. Az egyetem minden ösztöndíjassal szerződést köt, és az ösztöndíjas támogatására különféle adminisztrációs feladatokat lát el. Az ösztöndíj fedezi a megélhetési költségeket, a kollégiumi adókat, az egyszeri utazási költséget és az utazási biztosítást.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem minden félévben önállóan szervez ösztöndíjpályázatot az ösztöndíjak elnyerésére.

További információ: ildiko.homa@ubbcluj.ro

Részvételi feltételek

A hallgatójelöltek vállalják, hogy ösztöndíj elnyerése esetén a mobilitásból minimum 20 kreditet szereznek.

Az ösztöndíjra a Babeș-Bolyai Tudományegyetem minden hallgatója pályázhat, aki alapképzésre, mesterképzésre vagy doktori képzésre iratkozott be. A hallgatójelöltnek a mobilitás kezdetén rendelkezniük kell legalább egy teljesített félévvel mát, és az utolsó teljesített félév súlyozott átlaga (első éves mesterszakos hallgatók esetén a felvételi vizsga végső osztályzata) nem lehet kevesebb 7,50-nél .

Nem részesülnek a Makovecz-ösztöndíjban azok a hallgatók, akik az adott tanévben már részesültek az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Magyarország), a „Balassi” Intézet programjai által felajánlott más ösztöndíjaiban és/vagy más nemzetközi kétoldalú ösztöndíjban, amelyet a Magyar Kormány, vagy közalapítványok hirdettek meg.

A pályázat benyújtásának rendje és határideje

1. Online regisztráció a http://makovecz.granturi.ubbcluj.ro oldalon

2. A pályázatok benyújtásának határideje évről évre változik.

A mobilitásra való indulás előtt a hallgatótársnak a következő kötelezettségei vannak:

– Euro számla nyitása a Transilvania Banknál

– Rektori rendelet kérvényezése

– A kettős finanszírozás elkerüléséről szóló nyilatkozat aláírása

– A hallgatói jogviszonyt igazoló bizonyítvány bemutatása

– A személyigazolvány másolatának bemutatása

– A pénzügyi szerződés aláírása

– A tanulmányi megállapodás aláírása (Learning Agreement)

Értékelési kritériumok

– Tanulmányi eredmények (az utolsó befejezett félév súlyozott átlaga). Doktoranduszok esetében a tanulmányok eredményét nem pontozzák.

– Tudományos tevékenység (ETDK – Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, konferenciák, szakmai verseny, publikációk, tudományos projektek). A középiskolai és középiskolai tevékenységeket nem pontozzák.

– Részvétel tudományos kutatási projektekben.

Skip to content