Centrul de Cooperări Internaționale

Procesul de selecție

Condiţiile de participare la mobilităţile de predare şi staff training oferite de Universitatea Babeş-Bolyai

Mobilităţile de predare şi staff training din cadrul Mecanismului SEE se organizează în cadrul contractului instituțional încheiat între UBB şi ANPCDEFP.

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Mecanismului SEE, solicitanţii (cadre didactice, personal administrativ, personal de cercetare) trebuie să aibă un contract de muncă încheiat cu Universitatea Babeş-Bolyai. În cazul în care contractul de muncă este încheiat pentru o perioadă determinată, revenirea din mobilitate trebuie realizată înainte de încetarea CM.

Atenţie!

  • nu se pot realiza mobilități la universități partenere cu care Universitatea Babeș-Bolyai nu are încheiat acord bilateral în cadrul Mecanismului SEE care să prevadă mobilităţi TA / ST;
  • acordurile în cadrul Mecanismului SEE trebuie încheiate cu cel puţin 15 zile înainte de anunţarea procesului de selecție.

Note:

  • vor avea prioritate candidaţii care nu au beneficiat anterior de mobilităţi în cadrul Mecanismului SEE;
  • selecţia are loc la nivelul fiecărei facultăţi.

Reglementări ale procesul de selecţie privind mobilităţile în cadrul Mecanismului SEE de predare şi staff training

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de selecţie, facultăţile participante trebuie să respecte următoarele:

Diseminare – 14 zile calendaristice, pe site-ul facultăţii şi la avizier, în loc vizibil şi accesibil.

• fiecare facultate va afişa oferta academică şi perioada de depunere a dosarelor;

• criteriile de evaluare, condiţiile de eligibilitate şi componenţa comisiei de selecţie;

Comisia de selecţie

• Decanatul fiecărei facultăţi numeşte o comisie de selecţie;

• comisia de selecţie trebuie alcătuită din minim trei persoane;

• comisia de selecţie trebuie să conţină un membru extern facultăţii care poate proveni din cadrul unei alte facultăţi, din cadrul CCI sau reprezentant al studenţilor;

• fiecare membru al comisie de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese;

Condiţiile de participare

• dosarul de candidatură depus de către candidat pentru procesul de selecţie va cuprinde Curriculum Vitae şi fişa candidatului;

  • Curriculum Vitae va fi depus în format European;
  • Fişa candidatului va fi completată intregral, semnată olograf şi datată, iar universităţile pentru care se candidează vor fi scrise conform denumirii oficiale.

Cadrele didactice şi personalul administrativ şi de cercetare pot beneficia de mai multe mobilităţi în timpul aceluiaşi an academic, în funcţie de fondurile alocate şi de strategia de internaţionalizare a facultăţii.

Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul pe facultate sau la secretariatul facultății.

Comisia de selecţie evaluează candidaturile depuse şi derulează procesul de selecţie, conform calendarului selecţiei, a conţinutului dosarului de selecţie, precum şi a acordurilor bilaterale în vigoare.

După finalizarea procesului de selecţie, coordonatorul departamental afişează pe site-ul facultăţii și la avizier, rezultatele selecţiei, precum şi perioada de depunere a constestaţiilor.

După soluţionarea eventualelor contestaţii, se publică lista finală a mobilităţilor.

Coordonatorul departamental trimite la Biroul Erasmus+ al UBB, din cadrul CCI procesele-verbale de selecție a candidaţilor, însoţite de următoarele documente:

  • lista candidaţilor selectaţi, lista rezervelor și lista candidaților respinşi (conform modelului trimis de către responsabilul Erasmus);
  • dosarele de candidatură;
  • anunţul care a fost afişat la facultate (formatul fizic, print screen site facultate);
  • declaraţia privind evitarea conflictului de interese a membrilor comisiei de selecţie.
Skip to content