Centrul de Cooperări Internaționale

Procesul de selecție pentru mobilități de studiu

Condiții de participare

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă,master, doctorat), de statut („bugetat” sau „cu taxă”) sau de forma de învățământ („la zi” sau „la distanță, cu frecvență redusă”)

 ! să poate candida doar pentru nivelul și domeniul de studiu la care sunteți acum înmatriculați în cadrul UBB;

! nu puteți candida pentru un nivel sau domeniu de studiu viitor și nu se pot realiza preînscrieri pentru selecţia la master şi doctorat;

! studenții aflați în ultimul an al nivelului de studiu, pot participa in mobilități de studiu sau de practică desfașurate doar în cadrul primului sau celui de-al doilea semestru al anului academic în curs.

  • să fii absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
  • să deţină un certificat de competenţă lingvistică într‐o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;

! în cazul în care studentul nu deține un certificat de competență lingvistică la momentul selecției, atunci va susține testul on-line obligatoriu;

  •  condiţii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte (de exemplu: scrierea unui proiect de cercetare);

Procesul de selecție

  • Organizarea- Când pot aplica?

Datorită  metodologiei de admitere a Universităţii Babeş-Bolyai pentru nivelurile de studiu master şi doctorat, selecţia pentru mobilităţi va avea loc după cum urmează:

– lunile martie-aprilie– selecţia la nivel licenţă pentru mobilități desfășurate în anul academic următor;

– luna octombrie– selecția la nivelul master şi doctorat, după finalizarea procesului de admitere la cele două nivele de studiu, pentru mobilități în semestrul al doilea al anului academic în curs;

PerioadaNivel de studiuTip mobilitatePerioda de mobilitate
martie-aprilielicențăstudiuan academic următor (semestrul 1 sau 2)
licență, masterat, doctorat *practicăvara anului academic curent
octombriemasterat, doctorat (după finalizarea admiterii la acest nivel)**studiu și practicăsemestrul 2 al anului academic curent

*excepție studenții care sunt în ultimul an de studiu

** în limita locurilor disponibile, pot participa și studenții de la nivelul licență

  • Diseminarea-Unde pot merge?

Fiecare facultate va afişa lista universităților și a companiilor partenere scoase la concurs, perioada de depunere a dosarelor de candidatură, criteriile de evaluare, condiţiile de eligibilitate şi componenţa comisiei de selecţie.

Studenții pot candida doar pe locurile care apar în oferta academică a Facultății, și nu au posibilitatea de a căuta în mod idependent o universitate sau un loc de practică și de a solicita ulterior finanțare pentru această mobilitate.

Acordurile care sunt menționate în lista universităților partenere afișată pentru procesul de selecție, trebuie incluse in oferta academică cu 4 luni înainte de organizarea selecției.

  • Comisia de selecție

Decanatul fiecărei facultăţi numeşte o comisie de selecţie alcătuită din minim trei persoane și care conţine un membru extern facultăţii care poate proveni din cadrul unei alte facultăţi, din cadrul CCI sau reprezentant al studenţilor.  Fiecare membru al comisie de selecţie va semna o declaraţie privind evitarea conflictului de interese.

  • Dosarul de candidatură

Pentru a putea candida pentru o mobilitate Erasmus+, studentul trebuie sa întocmească un dosar de candidatură care va cuprinde următoarele elemente:

– Fişa candidatului;

– Declaraţia candidatului;

– Curriculum Vitae – redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat;

– Scrisoarea de motivaţie – redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată în care menționați motivele academice care v-au determinat să alegeți această opțiune;

– Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu. Pentru studenții inmatriculați în anul 1 la nivelul masterat care candidează pentru o mobilitate în anul 1, se va nota media de admitere la acest nivel de studiu.

– Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată

– Alte documente (conform condiţiilor stabilite de fiecare facultate), menționate în anunțul de selecție.

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

! ! Datorită numărului limitat de locuri atribuit unei destinații, vă sfătuim sa vă depuneți candidatura pentru mai multe opțiuni. Pentru aceasta, veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare destinație, și veți menționa ordinea opțiunilor dumneavoastră.

! ! Înaintea trimiterii dosarului de candidatură, vă rugăm sa va asigurați de faptul că veți trimite toate documentele solicitate, completate corect, respectând termenul limită menționat în anunțul de selecție.

  • Rezultatul procesului de selecție

– în urma realizării procesului de selecție, lista studenților selectați va fi afișată în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;

– contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus+ al facultăţii în termen de 48 de ore;

– după rezolvarea contestațiilor, lista studenților selectați se va trimite Biroului Erasmus+ alături de dosarele de candidatură, declarațiile de evitare a conflictului de interes și procesul verbal al selecției care conține: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute.

  • Cum ma pregătesc pentru interviu

caut pe site-ul facultății lista universițăților și a instituțiilor scoase la concurs și aleg câteva destinații;

– intru pe site-ul fiecărei universițăți și instituții alese, și verific acolo limba de predare precum și lista cursurilor care vor fi  predate în semestrul de mobilitate ales sau proiectele de cercetare prezentate în care este implicată universitatea sau instituția parteneră;

– compar lista cursurilor predate în cadrul universității partenere cu programa academică pe care urmează să o studiez în cadrul UBB, și notez materiile care se aseamănă;

– discursul din cadrul interviului va cuprinde o secțiune de auto-descriere, și va fi centrat apoi pe elementele academice care v-au determinat sa alegeți universitățile sau instituțiile partenere respective.

! În cadrul interviului nu se vor lua în considerare motivele de alegere a unei destinații de mobilitate care au la bază considerente turistice sau sociale.

Skip to content